ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການລັດທະບຽນຂອງກົດຫມາຍບຸກຄົນ. ປະໂຫຍດຂໍ້ມູນສໍາລັບການທັງຫມຜ່ານເອກະສານການກະຊວງຍຸຕິທໍາ,ທ່ານຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບລັດທະບຽນ,ລົງທະບຽນພາສີອາກອນ