ເຍວາມອອນໄລນ໌. ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທາງດ້ານກົດສະບັບພິມ.


ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການລັດທະບຽນຂອງກົດຫມາຍບຸກຄົນ. ປະໂຫຍດຂໍ້ມູນສໍາລັບການທັງຫມ


ຜ່ານເອກະສານການກະຊວງຍຸຕິທໍາ,ທ່ານຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບລັດທະບຽນ,ລົງທະບຽນພາສີອາກອນ